Стратеги төлөвлөлтийн тест

1. Дараах хариултуудаас аль нь стратеги төлөвлөлтийг тодорхойлж байна вэ?

2. Дараах хариултуудаас аль нь стратеги төлөвлөлтийн ашиг тус БИШ вэ?

3. Дараах хариултуудаас аль нь стратегийн гэсэн тодорхойлолд НИЙЦЭХГҮЙ вэ?

4. Аль хоёр үйл ажиллагаа нь стратеги төлөвлөлтийн хамгийн чухал хэсгүүд вэ?

5. Дараахаас хамгийн чухал стратегич асуултууд аль нь вэ?

6. "Газрын зургийг аялалтай андуурах" гэдэг нь ямар утгыг илэрхийлж байгаа вэ?

7. Дараах хариултуудаас аль нь үйл ажиллагааны төлөвлөгөөны талаар үнэн БИШ хариулт вэ?

8. Дараах хариултуудаас стратеги төлөвлөлтийг хийхэд аль нь чухал нөлөө бүхий БИШ вэ?

9. Стратеги төлөвлөлтийг уламжлалт аргачлалаар хийхэд хамгийн тохиромжтой байгууллагад:

10. Стратеги төлөвлөгөө болон бизнес (эсхүл програм) төлөвлөгөөний гол ялгаанууд юу вэ?


1 Comment

ordbconsulting · January 16, 2024 at 4:14 am

МЭДЭГДЭЛ: Өөрийгөө үнэлэх асуулгууд нь гадаад вебсайтуудаас эх сурвалжтай ба тухайн хүн өөрийгөө сорих, мэдлэгээ туршихад нь сонирхуулах зорилгоор орчуулан оруулсан болно. Иймд, эдгээр асгуулгуудын утга агуулга, үр дүн, орчуулгад Өү Ар Ди Би Консалтинг ХХК нь аливаа хариуцлагыг огт үүрэхгүй болно.

ЭХ СУРВАЛЖ: https://management.org/quizzes/quiz-overview-strategic-planning.htm

Comments are closed.