Стратеги төлөвлөлтийн тест

1. Дараах хариултуудаас аль нь стратеги төлөвлөлтийг тодорхойлж байна вэ?

2. Дараах хариултуудаас аль нь стратеги төлөвлөлтийн ашиг тус БИШ вэ?

3. Дараах хариултуудаас аль нь стратегийн гэсэн тодорхойлолд НИЙЦЭХГҮЙ вэ?

4. Аль хоёр үйл ажиллагаа нь стратеги төлөвлөлтийн хамгийн чухал хэсгүүд вэ?

5. Дараахаас хамгийн чухал стратегич асуултууд аль нь вэ?

6. "Газрын зургийг аялалтай андуурах" гэдэг нь ямар утгыг илэрхийлж байгаа вэ?

7. Дараах хариултуудаас аль нь үйл ажиллагааны төлөвлөгөөны талаар үнэн БИШ хариулт вэ?

8. Дараах хариултуудаас стратеги төлөвлөлтийг хийхэд аль нь чухал нөлөө бүхий БИШ вэ?

9. Стратеги төлөвлөлтийг уламжлалт аргачлалаар хийхэд хамгийн тохиромжтой байгууллагад:

10. Стратеги төлөвлөгөө болон бизнес (эсхүл програм) төлөвлөгөөний гол ялгаанууд юу вэ?

Categories:

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *