Pricing

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг үнэлэх аргууд

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг үнэлдэг хэд хэдэн аргууд байдгаас хамгийн нийтлэг хэрэглэгддэг гурван аргыг доор танилцуулъя. Үүнд:   Өртөг зардлыг нэмсэн үнэлгээ буюу Cost-Plus Pricing Ямар нэгэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хүргэхэд гарч буй …