Channel Strategy

Сувгийн стратеги

Тодорхойлолт Ямарваа нэг бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг эцсийн хэрэглэгчдэд хэрхэн хамгийн үр дүнтэйгээр хүргэх шийдвэрүүдийг тодорхойлдог менежментийн төлөвлөлтийг сувгийн стратеги гэнэ. Ач холбогдол Хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлага, сувгийн боломж нөөцийг тэнцвэржүүлэн системтэйгээр төлөвлөн, …